DD Foundation

RAPORT

Säästva arengu komisjoni tööformaadi muutmisettepanekud

Riigikantselei tellis meilt Säästva Arengu Komisjoni (SAK) nimel komisjoni senise tööformaadi hindamise ja võimalike uute tööformaatide välja pakkumise. Eesmärgiks oli Lähtuvalt komisjoni liikmete kogemustest (intervjuude abil) ning rahvusvahelistest praktikatest (desktop research abil) pakkuda välja ettapanekud SAK tegevuse arendamiseks.

KOOSTAMINE

Esmalt viisime läbi 12 intervjuud komisjoni tööga seotud inimestega (5 komisjoni liiget, 3 komisjoni esimeest, 2 Riigikantselei esindajat ja 3 ministeeriumi esindajat). Uurisime, millised on eri osapoolte senised kogemused SAKiga, ootused sellele ning nende meelest kõige vajalikumad muudatused.

Seejärel kaardistasime erinevaid kaasamis- ja osalemisformaate säästva arengu eesmärkide osas mujal riikides ning koostasime selle põhjal ülevaate. Leidsime, need mudelid, millest Eestil oleks võimalik kõige realistlikumalt eeskuju võtta.

Nende kahe tegevuse põhjal (lisaks pidevale suhtlusele Riigikantseleiga) tegime ühe peamise ettepaneku (laias plaanis võtta eeskuju Soome mudelist) ning hulka väiksemaid alternatiive, mida komisjon saaks kaaluda. Tervikraport sisaldab ka ülevaadet taustast, olukorrast ning ettepanekute tagamaadest.

Viimaks viisime SAK liikmetega läbi seminari, kus selgitasime raporti sisu ning arutasime võimalikke valikuid ettepanekutest lähtuvalt.

SEOTUD UUDISED

Valminud: veebruar 2022

TELLIJA: