Põhjamaade-ülese avaliku arutelu projekt

Võimestame Põhjamaade-ülest avalikku arutelu

Euroopa ja Põhjamaade piirkond seisavad üha enam silmitsi riikideüleste väljakutsetega, mis nõuavad rahvusvahelisi lahendusi, koostööd ja otsuste tegemist. Demokraatia arendamise vaates on oluline, et selle vastukaaluks areneks ka riikideülene avalik arutelu kodanike vahel. Avalik arutelu aitab kodanikel luua paremat arusaamist riikidevahelise otsustusprotsessidest ning mõista paremini riikideüleselt jagatud väljakutseid. 

See omakorda aitab kodanikel oma arvamust neis teemades kujundada ja lihtsamini väljendada. Kuigi riikidevaheline ajakirjandus kui avalik sfäär on kujunemas ja arenemas, tuleb üleeuroopalise avaliku arutelu formaate arendada, et need oleksid mõju saavutamiseks kättesaadavamad ja kaasavamad. 

Toetuse maht on 62 950 €

Mida projektis teeme?

Projekti eesmärk on rikastada Põhjamaade avalikku sfääri riikideüleste probleemide, koostöövõimaluste ja lahenduste jagamise avalike aruteludega, et Põhjamaade kodanikud saaksid paremini mõista ja teha koostööd riikideülestes küsimustes. 

Formaatide loomine


Loome partneritega formaadid ja juhised riikideülesteks aruteludeks ning avalikustame tööriista arutelude korraldamiseks.

Arutelude piloteerimine


Piloteerime ise riikideüleseid arutelusid 2023. aasta augustis ning 2024. aasta mais.

Põhjamaade kodanikuühenduste võimestamine

Võimestame Põhjamaade kodanikuühendusi riikideüleseid arutelusid korraldama koolituse ja partnerlusseminariga.

Ukraina kogukondade kaasamine

Tugevdame avalikesse aruteludesse kaasatust elanikes, kes ei räägi kohalikku keelt. Selleks kaasame Ukraina organisatsioone ja kohalikke kogukondi.

Kontakt:

Joanna Kurvits

Projektijuht

joanna (at) domusdorpatensis.org

Joanna on üle-Euroopalise hübriidarvamusfestivali projektijuht ning vastutab projekti elluviimise eest.