Koolitusvõimekuse projekt

Arendame DD professionaalset koolitusvõimekust

DD Sihtasutusel on küll pikk ajalugu koolituslike tegevuste osas (üritused, töötoad, tudengite arenguprogramm, konsultatsioonid jms), kuid selle raames pole me endas loonud professionaalset koolitamise kompetentsi. See takistab meil osalemast suuremates koolitushangetes ja koolitusprojektides, mille abil saaksime oma konsultatsioonikogemust ning demokraatia- ja kodanikuhariduslikke teadmisi süsteemselt vabakonnani viia

Käesolevas projektis arendame oma töötajate koolitusoskusi ning loome eeldused selleks, et hakata edaspidi pakkuma vabakonda võimestavaid koolitustegevusi. Samuti loome sisekoolituste süsteemi, et tagada ka tulevikus DD poolt vabakonna jaoks uute arendavate teemade Eestisse toomist ja edasi andmist läbi koolituste ning teiste tegevuste (nt konsultatsioon). 

Toetuse maht on 19 996€

Mida projektis teeme?

Projekti eesmärk on DD pakutavate koolituslike tegevuste kaudu tõsta Eesti vabakonna võimekust ja kasvatada järelkasvu. Selleks on meil vaja arendada nii oma inimeste professionaalset koolituskompetentsi kui tagada koolitustegevuste jätkusuutlikkus.

Oskused

Vähemalt 4 meie töötajat omandavad välise koolitaja juhendamisel professionaalsed koolitamise oskused. Võimalusel taotlevad nad oma oskuste tõendamiseks ka koolitaja kutse.

Koolitused

Arendame välja vabaühenduste arenguvajadustele suunatud koolituse ja kodanikuharidusliku veebikoolituse gümnaasiumiõpilastele. Piloteerime mõlemat koolitust projekti jooksul.

Sisekoolituste süsteem

Loome õppiva organisatsiooni mudelist lähtuvalt enda sisemise koolitus-süsteemi. Nii tagame ka tulevikus uutel teemadel koolitamise võimekuse ja meie inimeste pideva enesearengu.

Projektis toimus:

KOOLITAJA KOOLITUSE PROGRAMM

Viis meie töötajat omandasid pooleaastase koolitusprogrammi käigus täiskasvanute koolitamise baasoskused ning kaks töötajat jätkasid oma arengut koolitajana ka koolitaja kutset taotledes. Põneva ja arendava programmi korraldasid meile Innowise koolitus- ja arenduskeskuse koolitajad.

HÜBRIIDSE TÖÖKORRALDUSE KOOLITUS VABAÜHENDUSTELE

Töötasime välja uue hübriidse töökorralduse koolituse ning piloteerisime seda 6 vabaühenduse osavõtul. 3-päevase praktilise koolituse jooksul said selgemaks osalejate hübriidse töökeskkonna eesmärgid ja vajadused, loodi plaan töökeskkonna arendamiseks ning lepiti kokku esimesed sammud, et muutusi ellu viia.

DEMOKRAATIAHARIDUSLIK VEEBIKURSUS GÜMNASISTIDELE

Töötasime välja uue demokraatiakursuse gümnasistidele, mida piloteerisime Edumuse veebikoolis. Kursusel avasime sügavamalt demokraatia teemat, sh selle ajaloolist kujunemist ja olemasolevaid süsteeme, ning arutasime, miks just sellised süsteemid tekkinud on ja mida on meil sellest õppida tänapäeval demokraatiat arendades.

DEMOKRAATIA LÜHIKURSUS YOUTUBE'IS

Veebikursuse raames filmisime üles ka 5 teemat käsitlevat videot, mis on kõigile huvilistele vabalt kättesaadavad YouTube'is. Videotes kuuleb lähemalt teooriatest, demokraatiast mõtlemisest, demokraatia vundamendist, ühiskonna sektoritest ning peamistest ohtudest demokraatiale.

ÕPPIVA ORGANISATSIOONI PÕHIMÕTETE RAKENDAMINE

Tutvusime põhjalikumalt õppiva organisatsiooni kontseptsiooniga, mõtestasime selle enda jaoks lahti ning lõime uue mudeli, kuidas teadmiste ja oskuste edasikandumist organisatsioonis soodustada. Mudeli üks osa on mh ka sisekoolituste süsteem.

TEAVITUSÜRITUS

Koostöös Vabaühenduste Liidu ja Üliõpilaskonna Sihtasutusega korraldasime vabaühendustele ja tudengiorganisatsioonidele hariva ürituse, eesmärgiga leida viise teadmiste edasi kandmiseks organisatsioonis. Üritustel tutvustasime ka õppivat organisatsiooni ning DD kogemust kui üht sellist võimalust.

Kontakt:

Triin Mirjam Tark

Projektijuht

triin (at) domusdorpatensis.org

Triin on DD personalijuht ning vastutab projekti elluviimise eest.